Trình chỉnh sửa siêu dữ liệu tài liệu trực tuyến

Xem hoặc chỉnh sửa siêu dữ liệu tài liệu

Cung cấp bởi aspose.comaspose.cloud

 
Property
Value
Type
Bằng cách tải lên tệp của bạn hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của chúng tôi
5%

Đọc, chuyển đổi, hợp nhất, chia nhỏ tài liệu

Aspose Words Metadata

  • Chỉnh sửa siêu dữ liệu trong DOCX, DOC, DOCM, DOTX, DOT, RTF, ODT, PDF
  • Lưu vào định dạng mong muốn: PDF, JPEG, HTML, và các định dạng khác
  • Cách nhanh chóng để thay đổi thuộc tính tài liệu
  • Làm sạch siêu dữ liệu
  • Thêm thuộc tính tài liệu tùy chỉnh

Cách chỉnh sửa siêu dữ liệu tài liệu

  1. Tải lên tài liệu để chỉnh sửa siêu dữ liệu.
  2. Tệp sẽ được tự động mở để chỉnh sửa siêu dữ liệu.
  3. Tải tài liệu đã chỉnh sửa lên hoặc gửi liên kết tới tài liệu đó qua email.
  4. Các tệp đầu ra sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động.