1. Aspose.Email
  2. Applications
  3. โปรแกรมสร้าง Gmail
TH

โปรแกรมสร้าง Gmail โปรแกรมสร้าง Gmail

Gmail Gennerator สร้างอีเมลชั่วคราว

Powered by aspose.com and aspose.cloud

Gmail Gmail Gennerator เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ปลอดภัยที่สุด และง่ายที่สุด ในการจัดการกับสแปมที่น่ารําคาญ เมื่อคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และระบุที่อยู่อีเมลของคุณในบางรูปแบบ คุณอาจจะทํานายแล้วว่า องค์กรเหล่านี้ จะกรอกโฟลเดอร์ของคุณด้วยตัวอักษรไร้สาระได้อย่างไร และถ้าคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่น่าสงสัย โปรดพร้อมรับความจริงที่ว่า ที่อยู่ Gmail ของคุณจะถูกโอนไปยังคู่ที่ 3
โปรแกรม Gmail Gennerator ของเราแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดในครั้งเดียว คุณสามารถสร้างที่อยู่อีเมลชั่วคราว ที่คุณสามารถใช้ได้เมื่อคุณลงทะเบียนไปยังเว็บไซต์ต่างๆ หรือให้ที่อยู่ไปยังเว็บไซต์อื่น นี้จะสบายมาก เพราะรายการอีเมลทั้งหมด จะยังคงถูกส่งไปยังบัญชีหลัก ๆ ของคุณ ซึ่งคุณระบุ เมื่อคุณสร้าง Gmail ขึ้นอีกครั้ง ความแตกต่างเดียวก็คือ ข้อความส่งเมลเข้ามา จะถูกทําเครื่องหมายด้วยที่อยู่ Gmail ที่ผลิตมาชั่วคราว ธง นี้ ทํา ให้ คุณ รับ รู้ ข่าวสาร ที่ ไม่ พึง ปรารถนา ทั้ง หมด ได้ อย่าง รวด เร็ว และ รวด เร็ว. คุณ สามารถ พบ ข้อ ความ ทั้ง หมด ที่ คุณ ได้ รับ ใน ที่ อยู่ นี้ และ ทํา การ ผ่าตัด กลุ่ม กับ ข้อ ความ เหล่า นั้น. คุณสามารถลบ, เลือกเป็นอ่านแล้วย้ายไปยังแฟ้มจัดเก็บได้ คุณ ยัง สามารถ สร้าง เครื่อง กรอง แบบ ง่าย ๆ เพื่อ ป้องกัน การ ส่ง ข้อ ความ ทุก อย่าง ใน อนาคต ได้ ด้วย. เพื่อทําให้สิ่งที่จะทําเหล่านี้ง่ายขึ้น ใบสมัคร Gmail Gmail Generator ของเราจะเตรียมคําสั่งให้คุณล่วงหน้า ซึ่งจะระบุที่อยู่ชั่วคราวที่ถูกสร้างมา และคําสั่งพิเศษในการค้นหาและสร้างตัวกรอง
แน่นอน เราสามารถเชื่อมต่อไปยังบัญชีของคุณได้ โดยโดยอัตโนมัติ และตั้งกฎและตัวกรองทั้งหมด เพื่อที่ข้อความที่ไม่พึงประสงค์ จะเริ่มลบออกโดยอัตโนมัติ หลังจากการสร้าง Gmail ครั้งเดียว แต่เราจะต้องเข้าถึงบัญชีของคุณ ซึ่งจะทําให้ใบสมัครของเราปลอดภัยน้อยลง เครื่องคิดเลข Gmail ของเรา ถูกออกแบบมา เพื่อแก้ปัญหาผู้ใช้ ไม่ใช่สร้างใหม่
การ แข่งขัน หลาย ครั้ง ทํา ให้ เกิด วิธี แก้ ที่ ปลอด ภัย น้อย ลง ซึ่ง จําเป็น ต้อง เข้า ไป ใน บัญชี ของ คุณ. การ ใช้ โปรแกรม เหล่า นี้ จะ ทํา ให้ ข้อมูล ของ คุณ ตก อยู่ ใน อันตราย อย่าง มาก. โปรแกรมอื่น ๆ ไม่มีคําสั่งสําหรับปิดการใช้งานที่อยู่ Gmail ที่สร้างแล้ว เรา ไม่ เข้าใจ ข้อ ดี ของ การ นํา ไป ใช้. ที่ จริง ถ้า คุณ ไม่ สามารถ ปิด ที่ อยู่ ดัง กล่าว ได้ มัน ก็ จะ ไม่ แตก ต่าง จาก ที่ อยู่ ทาง ไปรษณีย์ หลัก ของ คุณ.
นอก จาก นี้ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม ที่ ให้ ที่ อยู่ ทาง ไปรษณีย์ ครั้ง เดียว ใน อาณา เขต ของ มัน ยัง ใช้ กัน ทั่ว ไป ใน อินเทอร์เน็ต ด้วย. วิธี แก้ เช่น นี้ ยัง มี ผล เสีย ร้าย แรง ด้วย ซึ่ง ใบ สมัคร Gmail ยัง ไม่ มี. ข้อแรก ข้อความทั้งหมดที่จะรับในอีเมลที่ส่งผ่านแล้ว จะสามารถใช้ได้กับเจ้าของใบสมัครได้ ข้อ ความ เหล่า นี้ อาจ มี ข้อมูล ที่ ละเอียด อ่อน. ประการ ที่ สอง อาจ ใช้ ที่ อยู่ ชั่ว คราว นี้ เพื่อ ฟื้นฟู รหัส ผ่าน ของ คุณ. ประการ ที่ สาม ที่ อยู่ ดัง กล่าว มัก จะ ไม่ เหมาะ สําหรับ วัตถุ ประสงค์ ของ ตน เนื่อง จาก โดเมน ของ โปรแกรม เหล่า นี้ มัก จะ ตก อยู่ ใน ฐานข้อมูล ของ ผู้ จัด ส่ง อีเมล ที่ ไม่ พึง ปรารถนา. ประการ ที่ สี่ โปรแกรม เหล่า นี้ แทบ ไม่ ได้ รับ อนุญาต ให้ ทํา การ เปลี่ยน แปลง อย่าง แท้ จริง ใน วิธี ที่ อีเมล แบบ ชั่ว คราว ใช้ ได้ ผล.
เราขอแนะนําวิธีการแก้ปัญหาอย่างง่าย ฉลาด ง่ายและปลอดภัย เช่น Gmail Gennerator ใช้ที่อยู่ชั่วคราว Gmail เพื่อจัดการเนื้อหาของกล่องจดหมายของคุณ และลดความเสี่ยงของคุณบนอินเทอร์เน็ต

จัดการบัญชีผู้ใช้ Gmail ของคุณ โดยใช้ตัวจัดการอีเมลแบบ Fake email

คุณมีบัญชี Gmail มั้ย? แน่นอน มันยากที่จะจินตนาการ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่มีบัญชี Gmail ยัง ยาก ที่ จะ นึก ภาพ บุคคล ซึ่ง มี ความ เป็น ระเบียบ อย่าง สมบูรณ์ ใน กล่อง จดหมาย ของ เขา. ไม่มีจดหมายพิเศษ โดย หลัก การ แล้ว นี่ ไม่ ใช่ เรื่อง สําคัญ. ผู้ให้บริการอีเมลส่วนใหญ่ จะให้เครื่องมือค้นหา, ตัวรับโฟลเดอร์ และอื่น ๆ แต่ ทั้ง หมด นี้ เป็น เพียง เครื่อง มือ ที่ ไม่ แก้ ปัญหา. คุณ ยัง คง ให้ ที่ อยู่ ของ คุณ แก่ เว็บไซต์ มาก มาย. ทุก เว็บไซต์ ต้องการ ให้ คุณ อ้าง ถึง ข้อ ความ เหล่า นั้น ซ้ํา แล้ว ซ้ํา อีก พร้อม ด้วย ข้อ เสนอ ที่ ดี เยี่ยม. บ่อย ครั้ง คุณ ได้ รับ จดหมาย สําคัญ คืน นี้ อ่าน และ ปิด จดหมาย นั้น. วันนี้เราจําจดหมายนี้ได้ คุณต้องการดูมันอีกครั้ง แต่หาเขาไม่เจออีกต่อไป ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คุณได้ข้อความขยะมากมาย พยายามค้นหามันในหมู่พวกเขา
โชคดีที่จดหมายและข้อความการตลาดส่วนใหญ่ มีปุ่ม "Usubscribe" ในตอนจบ เป็น ประโยชน์ มาก ที เดียว ที่ จะ กด ปุ่ม นี้ เพื่อ เก็บ จดหมาย ของ คุณ ไว้ จาก ที่ ไม่ จําเป็น. อย่าง ไร ก็ ตาม ปุ่ม นี้ ทํา งาน ต่าง ออก ไป ใน สถาน ที่ ต่าง ๆ. บาง ครั้ง มี การ สั่ง เลิก แค่ ส่วน หนึ่ง ของ จดหมาย หรือ บาง เรื่อง เท่า นั้น. อย่าง ไร ก็ ตาม เว็บไซต์ นี้ ยัง คง ส่ง จดหมาย ไป ถึง เรื่อง อื่น ๆ ต่อ ไป. บาง ครั้ง เมื่อ ลง ทะเบียน ใน เว็บไซต์ คุณ ไม่ ได้ อ่าน ข้อ ตก ลง เกี่ยว กับ การ รักษา ข้อมูล ของ คุณ. ข้อ ตก ลง นี้ อาจ มี บันทึก ไว้ ว่า คุณ ให้ เว็บไซต์ นี้ มี สิทธิ ถ่ายทอด ที่ อยู่ ของ คุณ ไป ยัง คู่ สมรส ที่ สาม. และนี่คุณมีหมายเลขจากเว็บไซต์ต่างๆ อยู่แล้ว และไม่ว่ากรณีของคุณจะเป็นผู้ต้องสงสัยแค่ไหน ข้อตกลงก็ยังอนุญาตให้คุณกระจายที่อยู่ต่อไปได้
คุณ ยัง สามารถ เลือก ข้อ ความ ที่ คุณ ไม่ ชอบ ได้ ด้วย. ใน บาง โอกาส การ ถ่าย ภาพ จะ เริ่ม เข้าใจ ข่าวสาร ที่ คุณ ไม่ ชอบ และ เริ่ม กรอง ข้อ ความ เหล่า นั้น. แต่อีกครั้ง, ผู้เขียนจดหมายเหล่านี้ เป็นผู้ชายที่มีประสบการณ์เช่นกัน พวก เขา รู้ ว่า คุณ จะ สังเกต ว่า พวก เขา เป็น คน ไม่ ซื่อ สัตย์. ด้วย เหตุ นี้ พวก เขา จะ คิด ค้น วิธี หลีก เลี่ยง ใย หิน ซ้ํา แล้ว ซ้ํา อีก.
คุณ ควร ทํา อย่าง ไร เมื่อ ตก อยู่ ใน สถานการณ์ เช่น นั้น? เราแนะนําให้คุณสร้างที่อยู่อีเมล์ปลอม ทุกครั้งที่คุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ใหม่ ที่อยู่เหล่านี้จะต้องถูกสร้างขึ้นจากบัญชี Gmail ของคุณ ดังนั้น มันจะง่ายขึ้นสําหรับคุณที่จะทํางานกับพวกเขา ข้อความทั้งหมดจะต้องไปที่กล่องจดหมายหลักของคุณ การประมาณของเราทําให้คุณสร้างตัวกรองสําหรับที่อยู่ของคุณได้ ตัวกรองสามารถปรับแต่งรูปแบบได้ ยก ตัว อย่าง คุณ อาจ ส่ง อีเมล จาก เว็บไซต์ หนึ่ง ไป ยัง อีก แฟ้ม หนึ่ง เพื่อ ว่า มัน จะ ไม่ ทํา ให้ ดวง ตา ของ คุณ ไม่ สบาย ใจ. คุณสามารถทําเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว เก็บข้อความเหล่านั้นไว้ หรือลบข้อความนั้นอย่างถาวร เพื่อว่าข้อความเหล่านั้นจะไม่เสียพื้นที่ของคุณไป ที่ สําคัญ ที่ สุด คุณ สามารถ กลับ ไป ยัง ตั้งค่า ตัวกรอง และ ปิด มัน ชั่ว คราว ได้ เสมอ หาก คุณ ต้องการ จะ ฟื้นฟู รหัส ผ่าน บน เว็บไซต์ และ รับ จดหมาย ที่ เข้า กัน ได้ กับ ที่ อยู่ จริง.
ข้อ ได้ เปรียบ อย่าง หนึ่ง ของ วิธี การ นี้ ก็ คือ การ ปิด จดหมาย ทั้ง หมด ทันที จะ มา ถึง ที่ อยู่ ที่ ได้ รับ การ ออก แบบ. เจ้าของเว็บไซต์สามารถแบ่งปันที่อยู่ของคุณกับชุดที่ 3 ได้ พวกเขาสามารถใช้เครื่องกรองแบบ Bapram Temporation พวกเขาสามารถใช้กลไกที่ซับซ้อน เพื่อปรับค่าตัวเองจากรายการอีเมลของพวกเขาได้ ความ พยายาม ทุก อย่าง ของ พวก เขา จะ ไร้ ผล เพราะ พวก เขา จะ ยัง คง ส่ง จดหมาย ไป ยัง ที่ อยู่ อัน ถูก ปิด ซ่อน.

ฉันจะใช้แอปพลิเคชัน โปรแกรมสร้าง Gmail ได้อย่างไร

  1. เปิดแอป โปรแกรมสร้าง Gmail
  2. เขียน Gmail ของคุณลง.
  3. กดที่ปุ่ม "สร้าง Gmail ชั่วคราว"
  4. อุปกรณ์นี้จะสร้างที่อยู่ Gmail ของคุณทันที
  5. รายการ Gmail ที่สร้างชั่วคราว สามารถปิดการใช้งานได้ตามต้องการ ใช้แฟ้มอีเมลที่แอพให้เท่านั้น

FAQ

ฉันจะสร้างบัญชี Gmail แบบสุ่มได้อย่างไร?

คุณสามารถใช้แอพพลิเคชัน Gmail Gmail Gennerator เพื่อสร้างที่อยู่ของ Gmail จํานวนเท่าที่คุณต้องการได้ ที่อยู่ทั้งหมดนี้จะถูกตั้งอยู่บนบัญชี Gmail ของคุณ คุณไม่จําเป็นต้องขึ้นด้วยรหัสผ่านใหม่ ชื่อปลอม หรือแม้กระทั่งพิสูจน์ว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์ คุณสามารถใช้ที่อยู่ที่ใช้สร้างเหล่านี้ นานเท่าที่คุณต้องการได้ หากคุณต้องการปิดการใช้งานที่อยู่อีเมลแบบชั่วคราวใด ๆ คุณสามารถใช้คําสั่งที่ระบุได้ตามโปรแกรมของคุณ

แอปพลิเคชัน โปรแกรมสร้าง Gmail ปลอดภัยหรือไม่

แอพ Gmail Gmail Gennerator ของเราปลอดภัย เราไม่มีเข้าบัญชี Gmail ของคุณ เรายังไม่มีแม้กระทั่งข้อความ ที่ได้รับการตอบรับ จากที่อยู่ Gmail ที่ผลิตขึ้นมา แอพนี้มีเพียงอีเมลชั่วคราวที่ระบุที่อยู่และชุดคําสั่งเพื่อปิดการใช้งานมัน

อะไรคือกลของ Gmail Dot?

เทคนิค Gmail Dot ให้คุณสร้างชื่อปลอม สําหรับบัญชี Gmail ของคุณ ชื่อเล่นเหล่านี้อนุญาตให้คุณสร้างที่อยู่อีเมล์ชั่วคราว คุณสามารถใช้ Gmail แอพพลิเคชันสําหรับสิ่งนี้ได้ ที่อยู่ Gmail ที่สร้างมาชั่วคราว อาจถูกใช้เพื่อลงทะเบียนไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย ที่ส่งสแปมมา การ ส่ง ข้อ ความ ที่ ไม่ จําเป็น เหล่า นี้ ทั้ง หมด สามารถ ลบ ออก ได้ โดย อัตโนมัติ โดย ใช้ ตัวกรอง พิเศษ ที่ ทํา โดย แอพพลิเคชัน.
Oops! An error has occurred.
Please ensure that uploading correct file.
Would you like to report this error to the forum, so that we can look into it and resolve the issue? You will get the notification email when error is fixed.
Close
Report Error
Error has been reported successfully
You have successfully reported the error, You will get the notification email when error is fixed. Click this link to visit the forums.