1. Aspose.Email
 2. Applications
 3. โปรแกรมสร้างอีเมล
TH

โปรแกรมสร้างอีเมล โปรแกรมสร้างอีเมล

การสุ่มโปรแกรม E-mail ที่อยู่ทางอีเมลที่ปลอดภัย: แอพพลิเคชัน

Powered by aspose.com and aspose.cloud

ใช้โปรแกรม อี- mail เพื่อสร้างที่อยู่ชั่วคราว ที่ อยู่ เหล่า นี้ อาจ ใช้ ได้ ใน การ บันทึก ไว้ บน เว็บไซต์ ที่ น่า สงสัย. เว็บไซต์ เหล่า นี้ มัก ส่ง ข้อ ความ ที่ ไม่ พึง ปรารถนา หรือ แบ่ง ที่ อยู่ ของ คู่ สมรส คน ที่ สาม ออก เป็น ช่อง ๆ. ไม่ นาน หลัง จาก นั้น คุณ ก็ จะ เบื่อ ที่ จะ ลบ สแปม.
ด้วยแอพของเรา คุณสามารถสร้างที่อยู่ชั่วคราว จากบัญชี Gmail ของคุณ วิธี นี้ ปลอด ภัย กว่า, เร็ว กว่า, และ ปลอด ภัย กว่า มาก. คุณไม่จําเป็นต้องตั้งค่าการเข้าถึงที่อยู่ Gmail ปลอม ให้ใช้รหัสผ่าน หรือพิสูจน์ว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์ ข้อความทั้งหมดถูกส่งไปยังบัญชีอีเมลของคุณ คําถามยังคงอยู่ ถ้าสแปมทั้งหมด ไปที่บัญชีหลักของคุณ แล้วผลประโยชน์ของอีเมล์ปลอมคืออะไร? เมื่อ ข่าวสาร ที่ ไม่ พึง ปรารถนา มา ถึง คุณ ก็ จะ ถูก ปิด ไว้ ใน บัญชี ธนาคาร หลัก ของ คุณ ใน วิธี เดียว กัน!
ที่ จริง สแปม ทั้ง หมด นี้ อาจ ถูก ปิด ได้ โดย อัตโนมัติ เนื่อง จาก การ ใช้ ที่ อยู่ ปลอม. ที่ จริง ที่ อยู่ ของ ผู้ รับ นั้น มี การ ระบุ ไว้ ใน ข้อมูล ปลีก ย่อย สําหรับ จดหมาย ที่ เข้า มา ทุก ฉบับ. หากคุณให้ Gmail ปลอมของคุณไปยังผู้ส่ง, ที่อยู่นี้จะถูกระบุไว้ในหัวจดหมาย
อุปกรณ์นี้ให้คําแนะนําคุณ ให้ทําอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ กับข้อความเหล่านี้ คุณ สามารถ พบ ข้อ ความ ทั้ง หมด ที่ ได้ รับ จาก ที่ อยู่ ชั่ว คราว แล้ว ระบุ ว่า เป็น ข้อ ความ ที่ อ่าน แล้ว เก็บ ไว้ หรือ ย้าย ไป ที่ อื่น. คุณสามารถใช้คําสั่งของเราในการตั้งค่าตัวกรองอัตโนมัติสําหรับข้อความ ที่ได้รับบน Gmail ที่ถูกสร้างมา เพื่อ เป็น ตัว อย่าง คุณ อาจ ตั้ง รูป แบบ การ เรียง ข้อ ความ ที่ ไม่ ต้องการ โดย อัตโนมัติ เพื่อ ว่า จะ ไม่ ทํา ให้ คุณ ไม่ สบาย ใจ อีก.
ใช่ มันค่อนข้างซับซ้อน คุณต้องตามขั้นตอนพิเศษไป แต่อีกทางหนึ่ง, ดูว่าวิธีการนี้ จะเป็นประโยชน์กับคุณมากแค่ไหน:
 • ตาม ปกติ แล้ว เว็บไซต์ ที่ นิยม ใช้ กัน มาก จะ ปิด ที่ อยู่ ชั่ว คราว. แต่ไม่ใช่กรณีของเรา เพราะอีเมลถูกสร้างขึ้น โดยใช้บัญชี Gmail ที่พิเศษของคุณ
 • คุณสามารถจัดการกับชีวิตทั้งชีวิต ของคุณ Gmail ปลอมได้ด้วยตัวเอง
 • คุณสามารถใช้ข้อความที่ได้รับการตอบรับบนอีเมลที่คุณพบว่าเหมาะสม ไม่เพียงลบและบล็อคมันเท่านั้น แต่สามารถทําเครื่องหมายมัน และย้ายมันไปยังแฟ้มจัดเก็บได้ และส่งต่อมันไปยังใครบางคนด้วย
 • เราไม่มีทางเข้าถึงข้อความที่คุณรับได้ ดังนั้นข้อความทั้งหมดของคุณจะปลอดภัย
 • ไม่ มี ใคร อาจ กล่าว หา คุณ ได้ ว่า ใช้ อีเมล เพียง ครั้ง เดียว เพราะ โดย พื้น ฐาน แล้ว คุณ เพียง แต่ ใช้ คํา ย่อ สําหรับ บัญชี ส่วน ตัว.

เราเชื่อว่า แอพของเรา เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่าย เรียบง่าย และปลอดภัยที่สุด ที่มีอยู่ทุกวันนี้ อย่าง ไร ก็ ตาม เรา เข้าใจ ว่า ไม่ ใช่ ทุก คน จะ ชอบ อ่าน คํา แนะ นํา นั้น และ จะ ใช้ วิธี การ ส่ง ข้อ ความ ด้วย ตัว เอง. ดังนั้น เราจึงพัฒนารูปแบบการประมาณตัวถัดไป ในอนาคต คุณจะสามารถเชื่อมต่อบัญชี Gmail ของคุณได้ โดยใช้เทคโนโลยีของ OAuth นี่ จะ ทํา ให้ โปรแกรม ของ เรา สามารถ ขัด ขวาง การ ส่ง ข้อ ความ ที่ ไม่ พึง ประสงค์ ได้ โดย อัตโนมัติ. โปรแกรมยังคงไม่สามารถอ่านอีเมลของคุณได้ แม้ว่ามันจะเข้าถึงการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Gmail ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ทุกผู้ใช้ที่ไม่ต้องการใช้งานอีเมลของพวกเขา จะสามารถปรับแต่งอีเมลที่ถูกสร้างด้วยมือได้เอง

เครื่องมือส่งเมลทั่วไป

มันง่ายมากที่จะหาโปรแกรม อี-mail ในอินเตอร์เนต นี่คือผลิตภัณฑ์ของซอฟต์แวร์แบบธรรมดามาก ๆ
ตาม ปกติ มี การ จด ชื่อโดเมน หนึ่ง ชื่อ หรือ มาก กว่า นั้น เพื่อ ทํา ให้ มี การ ยื่น คํา ร้อง เช่น นั้น. แล้วสร้างเซิร์ฟเวอร์จดหมายพิเศษ แม่ข่ายนี้ทํางานด้วยความร่วมมืออย่างลึกซึ้ง กับฐานข้อมูลที่อยู่ชั่วคราว ทุกครั้งที่เซิร์ฟเวอร์รับข้อความใหม่ จะตรวจสอบฐานข้อมูลนี้ เพื่อดูว่าที่อยู่ของผู้รับคือที่อยู่ปัจจุบันหรือไม่ หากที่อยู่ล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์จะจัดเก็บจดหมายนี้ไว้ในฐานข้อมูล
คุณ จะ เห็น จดหมาย ที่ ได้ รับ จาก เว็บไซต์ ใบ สมัคร นี้ ได้ โดย ตรง.
โดย ทั่ว ไป แล้ว วิธี การ นี้ ค่อน ข้าง สะดวก. ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ ถ้าคุณเปิด อี-เมล์ คุณจะได้ที่อยู่ชั่วคราว คุณได้ระบุที่อยู่นี้เมื่อคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้ เว็บเพจกําลังส่งข้อความ เพื่อยืนยันที่อยู่ ถ้า คุณ มอง ดู แท็บ นี้ ด้วย เครื่อง กําเนิด ไฟฟ้า คุณ จะ เห็น อักษร, เปิด, และ ติด ตาม การ ตรวจ สอบ.
เมื่อ มอง จาก ระยะ แรก สิ่ง ต่าง ๆ ดู เรียบ ง่าย และ สะดวก สบาย มาก. การสร้างเครื่องส่งเมลตัวอื่นๆ มีประโยชน์อะไร? โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาต้องการให้คุณพิมพ์บัญชี Gmail ของคุณ แต่ลองแก้กันดู

บล็อคตัวจัดการจดหมาย

เว็บไซต์ที่ตรวจสอบตัวเองทั้งหมด ต้องการผู้ใช้จริงๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยมีอีเมลจริง ทั้ง นี้ จะ ทํา ให้ เว็บไซต์ มี ทาง เป็น ไป ได้ ที่ จะ ทํา ให้ ผู้ ใช้ มี ประสิทธิภาพ สูง, ล่อ ใจ ผู้ ใช้ ให้ ใช้ เนื้อหา, ดู โฆษณา, จ่าย เงิน สําหรับ การ บอก รับ, และ อื่น ๆ. ไม่มีใครต้องการส่งอุปกรณ์สื่อสาร ไปยังที่อยู่ชั่วคราว โดยไม่มีอะไรเลย
เพื่อ แก้ ปัญหา นี้ ชุมชน ต่าง ๆ ใน อินเทอร์เน็ต จึง สร้าง ราย ชื่อ ของโดเมน ซึ่ง ใช้ โดย เครื่อง กําเนิด ไฟฟ้า ปลอม หลาย ชนิด. รายการนี้ใหญ่มหึมา และถูกปรับปรุงใหม่ทุก ๆ วัน แล้วเจ้าของเว็บไซต์จะเชื่อมโยงรายชื่อเหล่านี้ ในรูปแบบทะเบียนของพวกเขา นี่ ทํา ให้ พวก เขา สามารถ ปิด บันทึก ผู้ ใช้ ใหม่ โดย ใช้ ที่ อยู่ ชั่ว คราว.
ลองนึกถึงสถานการณ์สิ คุณกําลังมองหาเอกสารสําคัญในอินเตอร์เน็ต เราข้ามเว็บไซต์ไป และรู้ว่าการลงทะเบียนนั้น จําเป็นในการดาวน์โหลดเอกสาร แต่คุณจะเห็นถ้าคุณกําหนดบัญชีรับส่งเมล หลักของคุณ แล้วเว็บไซต์นี้ก็จะท่วมคุณด้วยตัวอักษรของพวกเขาสําหรับอายุ อย่า มั่น ใจ แม้ แต่ ใน เรื่อง การ จบ คํา สอน เรื่อง เวทมนตร์ ใน ตอน ท้าย ของ จดหมาย หรือ ใน เครื่อง กรอง. ผู้เขียนเว็บไซต์รู้กลเหล่านี้ทั้งหมด และจะทรมานคุณด้วยจดหมายของพวกเขา เป็นเวลานานที่ผ่านมา คุณต้องมีอีเมล์ชั่วคราวแน่นอน
แล้วคุณก็พบเครื่องส่งอีเมล์ที่โด่งดังในอินเทอร์เน็ต มันให้คุณที่อยู่ชั่วคราวในโดเมนของเขา ดี คุณลงทะเบียนได้ คุณกรอกข้อมูลยาว ๆ ด้วยรหัสผ่าน, เติมเข้าไปในแคชชา, โปรดระบุที่อยู่ชั่วคราวของคุณ, กดปุ่มที่สะสมไว้, และดูที่อยู่อีเมลนี้ไม่ถูกต้อง รูปแบบถูกเปิดอีกครั้ง, รหัสผ่านถูกล้าง, กําจัด kapchas, เสียเวลามาก
เครื่องส่งเมลแบบ Gmail เป็นอีกคําถามหนึ่ง ที่จริง Gmail เป็นผู้จัดทําอีเมลที่ดังมาก Site Builders ไม่สามารถใช้งานอีเมลได้บนโดเมน Gmail.com จะได้เสียผู้ชมไปมาก ใน อีก ด้าน หนึ่ง จี เอ็ม เอง สามารถ สร้าง ชื่อ สมมุติ สําหรับ ที่ อยู่ แห่ง เดียว ได้ โดย ไม่ จํากัด. ดังนั้นคําตอบจึงสมบูรณ์แบบ

ความปลอดภัยในการใช้ที่อยู่ชั่วคราว

แน่นอน มีไม่กี่คนที่คิดถึง ความปลอดภัยของเครื่องส่งเมล ด้าน หนึ่ง เป็น ครั้ง แรก ที่ คุณ เห็น สถาน ที่ สําหรับ การ ส่ง ไปรษณีย์ ชั่ว คราว. ใน อีก ด้าน หนึ่ง คุณ จะ ไม่ ได้ รับ ข้อมูล สําคัญ ใด ๆ สําหรับ ที่ อยู่ ชั่ว คราว มิ ใช่ หรือ? แต่ ใน ภาค ปฏิบัติ สภาพ การณ์ ต่าง ออก ไป. ตัว อย่าง เช่น คุณ ได้ ลง ทะเบียน ใน สถาน ที่ ใด แห่ง หนึ่ง โดย มี ใบ สมัคร ชั่ว คราว. หลัง จาก ผ่าน ไป ระยะ หนึ่ง คุณ ก็ ลืม ที่ อยู่ ที่ คุณ เคย จด ทะเบียน ไว้. ใช้เว็บไซต์นี้ว่า บัญชีของคุณมีการเชื่อมต่อกับบัญชี Gmail หรืออะไรทํานองนั้น และตอนนี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง คุณพบว่า คนหนึ่งสามารถทํางานบนเว็บไซต์ของคุณ เรียกคืนรหัสผ่านของคุณได้ ไม่ใช่ข่าวดีที่สุด แต่เครื่องส่งเมลชั่วคราว ไม่รับประกันคุณ มันยังคงรับข้อความจากเว็บไซต์ของคุณ
ในขณะเดียวกัน คุณสามารถสร้างที่อยู่ชั่วคราว จากบัญชี Gmail ของคุณ ใน กรณี นี้ จดหมาย จาก เว็บไซต์ จะ ถูก ส่ง ไป ยัง บัญชี ส่วน ตัว ของ คุณ, จด ทะเบียน ไว้ กับ ผู้ บริจาค ที่ ไว้ วางใจ ได้, และ ได้ รับ การ คุ้มครอง โดย รหัสผ่าน. ใน กรณี นี้ การ ส่ง อีเมล ที่ ไม่ ได้ รับ ความ เสีย หาย ทุก อย่าง อาจ ถูก ปิด ไว้ ใน เวลา ใด ก็ ได้.

เรียกคืนรายการสแปมชั่วคราว

ที่อยู่ชั่วคราวมีข้อเสียอื่น ๆ ที่สําคัญคือมันเป็นชั่วคราว ดูเหมือนเป็นผลประโยชน์ของพวกเขา แต่เหรียญแต่ละเหรียญมีสองด้าน อย่างที่เราเขียนไว้แล้วในตัวอย่างด้านบน, สมมุติว่าคุณใช้ที่อยู่ชั่วคราวเพื่อลงทะเบียนในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง ถ้าคุณต้องการเว็บไซต์นี้อีกครั้ง คุณจะไม่ลงทะเบียนมันอีกครั้ง คุณมีบัญชีแล้ว และตอนนี้ หลังจากนั้น คุณก็ได้ใช้บัญชีนี้ เป็นบัญชีส่วนตัวของคุณแล้ว วัน หนึ่ง คุณ จะ ต้อง ใช้ ที่ อยู่ ซึ่ง คุณ ลง ทะเบียน ไว้ ใน เว็บไซต์ นี้. ตัวอย่างเช่น เพื่อเรียกคืนรหัสผ่าน แต่การเข้าถึงจดหมายชั่วคราวนั้น สูญหายไปตลอดกาล แต่ น่า เสียดาย ที่ ผู้ จัด ส่ง อีเมล ชั่ว คราว ส่วน ใหญ่ ไม่ สามารถ ช่วย คุณ ได้ ใน สถานการณ์ เช่น นี้.
แต่ถ้าคุณใช้ อี-mail ของเรา สถานการณ์มันเปลี่ยนไปมาก คุณตัดสินใจว่า จะปิดที่อยู่ชั่วคราวเมื่อไหร่ และคุณสามารถใส่มันได้ทุกเวลา ถ้า คุณ ปิด เครื่อง แต่ หลัง จาก เวลา ผ่าน ไป สัก ระยะ หนึ่ง คุณ ก็ จะ ต้องการ มัน อีก ก็ แค่ ไป ที่ ตั้งค่า บัญชี ของ คุณ และ ปิด การ กรอง ที่ เหมือน กัน. ถ้า อย่าง นั้น คุณ ก็ จะ ได้ รับ ข่าว เกี่ยว กับ การ ตั้ง รหัส ผ่าน ใหม่, ทํา ธุรกิจ ของ คุณ, และ คุณ สามารถ ปิด ตัวกรอง ได้ อย่าง ปลอด ภัย. ทุกอย่างง่ายมาก

จะดีกว่าเมื่อไหร่จะใช้ อี-พี-อี-อี----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จากทุกฟังก์ชันในเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของเรา เราแนะนําให้คุณใช้มัน เมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ ไม่ว่าคุณจะสร้างบัญชีถาวร หรือเป็นบัญชีชั่วคราว ถ้าคุณใช้ Gmail ปลอม กับ คู่ที่สามแทนตัวจริง คุณจะสามารถตรวจสอบเนื้อหาในโฟลเดอร์ของคุณได้อย่างสบายมาก ปิดการใช้งานที่อยู่ชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงสแปม เปิด ที่ อยู่ ของ คุณ ถ้า คุณ ต้องการ รับ ข้อ ความ นั้น จริง ๆ แล้ว ปิด ข้อ ความ เหล่า นั้น เสีย. เครื่องส่งเมลเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ สําหรับจัดการกล่องจดหมายของคุณ

ฉันจะใช้แอปพลิเคชัน โปรแกรมสร้างอีเมล ได้อย่างไร

 1. ป้อนที่อยู่ทางอีเมลของคุณ
 2. คลิกที่ปุ่ม "เรียกอีเมล"
 3. อุปกรณ์นี้จะสร้าง Gmail ปลอมขึ้นมาทันที
 4. คุณปิดได้ถ้าต้องการ อุปกรณ์นี้จะให้คําสั่งที่ใกล้เคียงกัน
 5. คุณสามารถปิดการใช้งานที่อยู่อีเมลที่ถูกสร้างเมื่อต้องการได้ อุปกรณ์นี้จะให้คําสั่งที่ใกล้เคียงกัน

FAQ

โปรแกรมสร้างอีเมล คืออะไร

โปรแกรมออนไลน์ฟรี เพื่อสร้างที่อยู่ปลอมจากบัญชี GMail ของคุณ คุณ สามารถ ใช้ มัน เพื่อ จด ทะเบียน ใน เว็บไซต์ ได้. จะลบหรือจัดเก็บข้อความที่ไม่พึงประสงค์ไปยังที่อยู่ที่สร้างใหม่นั้นได้โดยอัตโนมัติ

เครื่องส่งเมลปลอดภัยไหม?

บาง โปรแกรม สามารถ เข้า ถึง ข้อ ความ ที่ ได้ รับ การ ยอม รับ โดย ตรง ถึง ที่ อยู่ เท็จ. แอพบางชิ้นไม่ปลอดภัย และสามารถแฮ็คได้ แต่แอพของเราปลอดภัย เราเข้าถึงบัญชีของคุณไม่ได้ เรายังไม่มีแม้กระทั่งข้อความ ตอบรับที่อยู่ปลอม

จะเลือก โปรแกรมสร้างอีเมล ได้อย่างไร?

คนมักชอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่นิยมมากที่สุด แต่ส่วนใหญ่ถูกเพิ่มเข้าไปแล้ว ในฐานข้อมูลผู้จัดจําหน่ายอีเมลเท่านั้น ดังนั้น ที่อยู่เหล่านี้จึงไม่สามารถใช้ในการลงทะเบียนได้ ในเว็บที่นิยมมากที่สุด แอพพลิเคชันของเราไม่สามารถเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลดังกล่าวได้ เพราะมันใช้บัญชี GMail สําหรับการเขียนที่อยู่แบบสุ่ม นอก จาก นั้น แอพ บาง ชนิด อาจ ขโมย รหัส ผ่าน ของ คุณ และ ข้อมูล ลับ อื่น ๆ. แอพของเราไม่มีข้อความตอบรับ ดังนั้นข้อมูลของคุณจึงไม่สามารถถูกขโมยได้

คุณสมบัติของตัวจัดการ อี- เมล์

สร้างที่อยู่แบบสุ่ม

ป้อนที่อยู่ Gmail ของคุณเพื่อสร้างจาก คลิกที่ปุ่ม "เรียกอีเมล" พร้อม ที่อยู่ปลอมของคุณ ถูกสร้างขึ้น!

ลบข้อความขยะ

คุณสามารถลบข้อความที่ได้รับไปยังอีเมลที่ถูกสร้างแล้วได้ ใช้ข้อความค้นหาที่ถูกสร้างเพื่อค้นหาข้อความที่ไม่จําเป็นทั้งหมด

แคชของ Gmail ปลอม

ใช้ข้อความค้นหาที่ถูกสร้างเพื่อสร้างตัวกรองที่ใกล้เคียงกัน ตั้งกฏ "ลบ" และหยุดรับตัวอักษรที่ไม่จําเป็น!

เรียกคืนอีเมลที่สร้างใหม่

ลบแฟ้มจดหมายเพื่อเรียกคืนที่อยู่ปลอมและรับข้อความใหม่

Oops! An error has occurred.
Please ensure that uploading correct file.
Would you like to report this error to the forum, so that we can look into it and resolve the issue? You will get the notification email when error is fixed.
Close
Report Error
Error has been reported successfully
You have successfully reported the error, You will get the notification email when error is fixed. Click this link to visit the forums.