1. Aspose.Email
  2. Applications
  3. ปรับขนาดใหม่
  4. EML to MHT
TH

EML ถึง MHT EML ถึง MHT

ฟรี EML เป็น MHT แปลงออนไลน์

Powered by aspose.com and aspose.cloud

ลากและวางแฟ้มไว้ที่นี่

By uploading your files or using our service you agree with our Terms of Service and Privacy Policy.

บันทึกเป็น

ส่งการเชื่อมต่อการดาวน์โหลดไปยัง

ทดสอบรูปแบบอื่น:

โปรแกรมแปลงข้อมูลแบบออนไลน์ EML ไปยัง a MHT หากใบสมัครของคุณไม่ตรงกับแฟ้ม EML คุณสามารถแปลงเป็น MHT ได้เสมอ แค่ใช้แอพพลิเคชันของเรา เอส โป เอส มี ความ เชี่ยวชาญ มาก ใน การ ทํา งาน เกี่ยว กับ การ ทํา งาน ของ แฟ้ม ใน รูป แบบ ต่าง ๆ. คุณสามารถมั่นใจได้ว่า เราจะส่งข้อมูล จากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง
เรา EML เป็น MHT ผู้แปลงสภาพ ใช้การจัดเก็บเมฆ เพื่อเก็บผลลัพธ์ของการแปลง คุณสามารถดาวน์โหลดแฟ้มที่ถูกแปลงได้ทันที, ส่งผ่านทางอีเมล หรือเพียงแค่คัดลอกที่อยู่เชื่อมโยงไปยังมัน แต่ จํา ไว้ ว่า แฟ้ม ของ คุณ ถูก เก็บ ไว้ ใน เมฆ เพียง 24 ชั่วโมง เท่า นั้น!
เราไม่ได้ช่วยขยายความเชื่อมโยงไปยังแฟ้มของคุณเลย เราไม่ได้ให้แฟ้มเหล่านี้เป็นรายที่ 3 หรือ ฯลฯ อย่าง ไร ก็ ตาม หาก คุณ ต้องการ ทํา การ เปลี่ยน แปลง แฟ้ม ที่ มี ข้อมูล ลับ เรา ขอ แนะ ให้ คุณ ใช้ ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ของ เรา ซึ่ง มี อยู่ พร้อม หรือ มี การ ปก ป้อง ข้อมูล ของ คุณ ใน ระดับ ที่ สูง ขึ้น.
ไม่มีข้อจํากัดในการแปลง, ยกเว้นขนาดแฟ้มของคุณ, ไม่กี่ร้อย เมกะไบต์, แต่มันก็เพียงพอสําหรับข้อมูลแปลง ส่วนมาก นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัพโหลดแฟ้ม EML ได้หลายแฟ้ม ในกรณีนี้ EML ไปยัง MHT โปรแกรมที่จะแพ็คเกจที่ผลิตได้ MHT แฟ้มในแฟ้มจัดเก็บ ZIP
หลังการแปลงแฟ้มจาก EML ไปยัง MHT นอกจากที่อยู่เชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลด คุณยังสามารถเติมรูปแบบการดาวน์โหลดได้ ลองมาดูผลการแปลง แล้วดูว่าคุณต้องการฟังก์ชันพิเศษ หรือหาข้อผิดพลาดบางอย่าง
ไลบรารีของเราที่เราใช้เพื่อแปลง EML เป็น MHT มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย เรากําลังพยายามหารูปแบบ ที่เหมาะกับผู้ใช้ส่วนใหญ่ เราจะสามารถพัฒนาความเข้าใจในความต้องการของคุณ และให้เวลาของเราต่อได้
เราพยายามปรับปรุงโปรแกรมของเรา จดหน้านี้ไว้เพื่อดูทีหลัง

วิธีแปลง EML เป็น MHT

  1. คลิกภายในพื้นที่ปล่อยแฟ้มเพื่ออัพโหลด EML หรือลากไปปล่อย
  2. คลิกที่ปุ่มแปลง EML แฟ้มของคุณถูกอัพโหลดและแปลงเป็น MHT format
  3. ดาวน์โหลดที่อยู่เชื่อมโยงของแฟ้ม MHT ที่ถูกแปลงแล้ว จะใช้ได้ทันทีหลังจากทําการแปลง
  4. ตรวจสอบผลการแปลง a EML ไปยัง MHT แล้วส่ง feedback ของคุณ
  5. คุณสามารถส่งที่อยู่เชื่อมโยงไปยังรายการอีเมลของคุณได้

FAQ

ผมจะเปลี่ยน a EML ให้กลายเป็น MHT อย่างไร?

เปิดแบบออนไลน์ EML ไปยัง MHT ตัวแปลง อัพโหลดแฟ้ม EML แล้วคลิกที่ปุ่ม "CONERT" ดาวน์โหลดแฟ้มที่แปลงแล้ว MHT

ผมแปลงแกนหนึ่งได้ EML แฟ้มเป็น MHT เป็นรูปแบบ?

เปิดแอพพลิเคชัน EML ไปยัง MHT ตัวแปลง เลือกไฟล์ทั้งหมดที่คุณต้องการแปลงแล้วคลิกปุ่ม "CONVERT" แฟ้มที่แปลงแล้วทั้งหมดจะถูกบรรจุไว้ในแฟ้มจัดเก็บ ZIP และจะใช้ได้สําหรับการดาวน์โหลด

ฉัน จะ หา ข้อมูล เกี่ยว กับ ใบ สมัคร ได้ จาก ที่ ไหน?

ถ้าคุณมีคําถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรแกรม หรือพบปัญหา หรือต้องการคุณสมบัติใหม่ เริ่มการถกเถียงกัน การ สนับสนุน โดย ไม่ คิด มูลค่า.
Oops! An error has occurred.
Please ensure that uploading correct file.
Would you like to report this error to the forum, so that we can look into it and resolve the issue? You will get the notification email when error is fixed.
Close
Report Error
Error has been reported successfully
You have successfully reported the error, You will get the notification email when error is fixed. Click this link to visit the forums.